SHOW INFO 2019

book of a 1000.jpg
 
 

Overzicht showtrainingen voor Next/Adults/Gold

Showtraining Hip Hop gev. - Senna
2 juni:  17:00 - 19:00 uur
16 juni: 17:00 - 19:00 uur 
7 juli: 17:00 - 18:00 uur

Showtraining City Jam - Simone
15 juni: 15:00 - 17:00 uur
22 juni: 15:30 - 17:30 uur
7 juli: 16:00 - 17:00 uur 

Showtraining Gold - Marinza
1 juni: 12:00 - 14:00 uur
8 juni: 12:00 - 13:00 uur
22 juni: 12:00 - 13:00 uur
6 juli: 13:00 - 14:00  uur

Showtraining Dancehall - Gloria
15 juni: 18:00 - 20:00 uur
22 juni: 18:00 - 20:00 uur
5 juli: 20:00 - 21:00 uur

Showtraining Feminine - Shanity
15 juni: 13:00 - 15:00 uur
22 juni: 13:00 - 15:00 uur
6 juli: 12:00 - 13:00 uur

Showtraining City Jam gev. - Sarike
11 mei: 12:00 - 13:30 uur
18 mei: 12:00 - 13:00 uur
15 juni: 12:00 - 13:30 uur
8 juli: 21:00 - 22:00 uur

Showtraining Afro - Precious
16 juni: 16:00 - 18:30 uur
23 juni: 16:00 - 18:30 uur

Showtraining Hip Hop - Sascha
12 juni: 19:30 - 21:30 uur
19 juni: 19:30 - 21:30 uur
3 juli: 19:30 - 20:30 uur

Showtraining Latin House - Marinza
16 juni: 19:30 - 21:30 uur
22 juni: 13:00 - 15:00 uur
9 juli: 17:30 - 18:30 uur

Showtraining Latin Jam - Liza & Anne-Marieke
27 mei: 20:30 - 22:00 uur
3 juni: 20:30 - 22:00 uur
17 juni: 20:30 - 22:30 uur

Showtraining Modern - Lotte
2 juni: 16:00 - 17:30 uur
16 juni: 16:00 - 17:30 uur
23 juni: 16:00 - 17:30 uur

Showtraining Hip Hop - Sigourney
15 juni: 15:00 - 17:30 uur
22 juni: 15:00 - 17:30 uur